Seminar 'Thuistechnologie'

Zorg en technologie
Zorg en technologie

De ontwikkeling van thuistechnologie, technologie om mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid thuis, gaat razendsnel. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken en belangen gewerkt aan mooie oplossingen. ZorgSaamWonen draagt graag bij aan een stukje extra versnelling. Dit doen we onder andere door het faciliteren van kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen, maar ook door het verbinden van de mensen achter de kennis en de ervaring met organisaties, belangenbehartigers, betrokken mensen in het veld van wonen, welzijn en zorg. Op 14 november organiseren we daarom een seminar over thuistechnologie.

Wat gaan we doen? 

Keynote 1 - Professor Masi Mohammadi, hoogleraar ‘Smart Architectural Technologies’ aan de TU Eindhoven en lector ‘Architecture in Health’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zal ons meenemen door het Huis als Mantelzorger, een woonomgeving die ‘meevoelt met de ouder wordende bewoner. Maar ook vertellen over de Empathic LivingLabs, waar onderzocht wordt welke ontwerpprincipes en innovatieve oplossingen in de woonomgeving nu écht bijdragen aan behoud van zelf- en samenredzaamheid. Principes die aansluiten bij wat mensen fijn vinden en nodig hebben.

Keynote 2 - Dr. Alistair Niemeijer (1980) is universitair docent en onderzoeker zorgethiek bij de Universiteit voor de Humanistiek en hoofdonderzoeker op het ZonMw onderzoeksproject Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind. Naast zijn werk is hij getrouwd en vader van 3 kinderen, waarvan eentje (Samuel, 10 jaar) met ernstig meervoudige beperkingen. Sinds 2008 doet Alistair onderzoek in de langdurige zorg, waaronder de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zo ging zijn promotieonderzoek aan het VU Medisch Centrum over verantwoord en zorgvuldig gebruik van toezichthoudende technologieën in de langdurige zorg en is hij sindsdien betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten. Deze begeven zich allemaal op het snijvlak van zorg en welzijn, ethiek en kwetsbare mensen en nemen altijd geleefde ervaring en praktijk als uitgangs- en startpunt. De leidende vraag hierbij is: wat is goede, passende zorg in deze specifieke situatie?

Na het plenaire gedeelte kunnen deelnemers in twee rondes deelnemen aan sessies. 

Na afloop van de bijeenkomst is er tijd om elkaar te ontmoeten, te bevragen en nieuwe verbindingen te beleggen.
We zien jullie graag op 14 november om verder te praten over technologie van nu en te dromen over technologie van de toekomst! 

 

De sessies

Langer thuis met verpleeghuiszorg en de meerwaarde van technologie - Marco van Alderwegen, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Wouter van Kooten, TZA IJssel-Vecht
De zorg staat onder druk en er moet nu iets veranderen! Zorgtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze verandering. In deze sessie nemen Marco van Alderwegen en Wouter van Kooten je mee in het belang van zorgtechnologie en wat zorgtechnologie kan betekenen voor zowel de zorgverlener als de mensen thuis. Marco van Alderwegen is bestuurder van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht & Driezorg. Wouter van Kooten is directeur van Technologie en Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht, een innovatief leerwerk-, oefen- en onderzoeksomgeving voor professionals en studenten om laagdrempelig kennis te maken met zorgtechnologie en het toepassen hiervan. 

Sociale alarmering voor veilig en verbonden wonen - Willem Veenendaal, Zlimthuis en Bas van der Kolk, Leefsamen
Samenredzaamheid en het voorkomen van zorg wordt een steeds belangrijker aandachtspunt voor mensen die langer thuis blijven wonen. Hoe we dat organiseren met adviezen voor bewoners, naasten én slimme sensoren vertellen Willem Veenendaal (Zlimthuis) en Bas van der Kolk (Leefsamen). Deze sessie is voor gemeenten, woningcorporaties, zorgverzekeraars en thuiszorgorganisaties.

Innovaties helpen bij langer zelfstandig thuis wonen - Martijn Starre en Marleen Jansen, Rabobank
Veel Nederlanders willen graag langer zelfstandig thuis wonen. Innovaties kunnen hierbij behulpzaam. Martijn Starre, start- en scale up banker en Marleen Jansen, sectormanager gezondheidszorg beiden actief bij de Rabobank, geven inzicht in zowel technisch- als sociale innovaties, welke behulpzaam zijn om langer thuis te wonen. Denk aan het thema valpreventie, waarbij zowel techniek als anders trainingen voor ouderen helpen om langer zelfstandig thuis te wonen. Vanaf 1 januari 2024 zal elke gemeente deze trainingen gaan aanbieden. De eerste ervaringen van het project Stevig Staan in Noord Limburg worden besproken.

Digitale zorg in de thuissituatie - Johan van der Leeuw, Vilans
Vilans, Kenniscentrum voor Zorg en Ondersteuning voert voor het Ministerie van VWS het programma Waardigheid en trots voor de toekomst uit tot en met 2025. Het WOZO-beleid van de Ministers van VWS en VRO (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vormt hierbinnen een kernonderdeel: het ondersteunen van zorgorganisaties in de langdurende zorg bij het vormgeven van het verder scheiden van wonen en zorg. Johan van der Leeuw is hierbij verbonden aan de thema’s technologie en zelfstandig wonen.
 
Het WOZO-beleid behelst in de praktijk dat een grote groep mensen met gevorderde dementie die anders tot voor kort in het verpleeghuis zou zijn opgenomen in Nederland, langer thuis moet blijven wonen. Met een Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet langdurende zorg (Wlz) in de wijk of in geclusterde woonvormen voor ouderen. Dit wil zeggen verpleegzorg aan huis. Welke digitale zorg voor zorg op afstand en toezicht op afstand is toepasbaar om dit VPT voor deze doelgroep op verantwoorde wijze mogelijk te maken? Hoe wordt dit gefinancierd?

Specifieke aandacht voor een concept zorgtechnologie in ontwikkeling voor geclusterde woonvormen voor ouderen waaronder verspreid in een wooncomplex zogenoemde gespikkelde of gestippelde VPT. De mensen met een zwaardere zorgvraag en Wlz-zorg wonen niet bij elkaar binnen een groter wooncomplex, maar verspreid over het wooncomplex. In de geclusterde woonvorm voor ouderen wonen daarnaast ook ouderen met nog een lichte of middelzware zorgvraag.

Inzet van Woonzorg Thuisapp voor communitybuilding - Menno Busman en Marit Boersma, WoonZorg Nederland
Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich eenzaam. Kan thuistechnologie worden ingezet om eenzaamheid te verminderen en langer zelfstandig thuis te blijven wonen? Woonzorg Nederland heeft een app ontwikkeld die het bouwen van communities op haar wooncomplexen versterkt. De app verbindt huurders met elkaar en in de toekomst ook met de wijk. Hoe werkt de app en hoe waarderen de huurders de community vorming online? Kan de app ook het netwerk van onze huurders verbinden? Graag vertellen Menno Busman en Marit Boersma meer over de app en gaan met de aanwezigen op ontdekking wat de app kan betekenen in relatie tot het (zorg)netwerk van onze huurders.

Haagse aanpak: langer zelfstandig met Technologie voor thuis - Charlotte Krom, Gemeente Den Haag
Den Haag is dé stad van zorg en innovatie. Sinds 2016 investeert de gemeente Den Haag in het toekomstbestendig maken van de zorg en ondersteuning. Samen met inwoners, zorgaanbieders, ondernemers en onderwijsinstellingen werkt zij aan passende en betaalbare zorgtechnologie om Hagenaars te helpen langer en prettiger zelfstandig thuis te blijven wonen. Daarbij werkt de gemeente aan het vergroten van de bewustwording rondom technologie. Zo kunnen Hagenaars passend advies krijgen via de Technologie voor Thuis Verkenner, technologie zien in de iZi-ervaarwoning en erover in gesprek met ervaringsdeskundigen. Ook kunnen zij producten tijdelijk lenen bij een uitleenpunt. Charlotte Krom, programmamanager Technologie voor Thuis gemeente Den Haag, geeft in deze sessie inzicht in de visie en aanpak van de gemeente. Daarnaast deelt ze ook de opgedane kennis, ervaring en succesverhalen.

 

Ben jij partner van ZorgSaamWonen? Dan mag je gratis deelnemen aan het seminar Thuistechnologie! Ben jij bedrijfslid of persoonlijk lid? Dan kan je één keer per jaar gratis deelnemen aan een seminar van ZorgSaamWonen.

Het programma

12:30 - 13:00 | inloop
13:00 - 13:10 | Opening
13:10 - 13:40 | Keynote 1 - Masi Mohammadi
13:40 - 14:00 | Keynote 2 - Alistair Niemeijer
14:15 - 15:00 | Eerste ronde (4 sessies)
15:00 - 15:15 | Wissel
15:15 - 16:00 | Tweede ronde (4 sessies)
16:00 - 16:30 | Afsluiting

 

Lees nu het verslag!