ZorgSaamWonen Award 2023 - Wedstrijdreglement

Het prijsvraagreglement voor de ZorgSaamWonen Award 2023 bestaat uit onderstaande beoordelingscriteria en actievoorwaarden.

Beoordelingscriteria Award 2023

‘Ik zie je buiten - uitnodigende plekken die leiden tot ontmoeten’
Bij de inzending en beoordeling van de ingediende projecten let de jury op een aantal punten. Lees deze goed door, want als jouw inspirerende project aansluit op deze criteria, maak je meer kans op de prijs!  

Voor de Award zijn we op zoek naar: 

 • Projecten waar ‘fysieke interventies’ een expliciete, betekenisvolle en aantoonbare bijdrage leveren aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid. Met deze Award richten we ons op het ontwerp en beheermaatregelen gericht op aanpassing van de fysieke omgeving. Wat kun je doen in de vormgeving van het woongebouw en de buurt? Welke fysieke elementen kun je toevoegen die bijdragen aan/leiden tot ontmoetingen die inclusie bevorderen?
 • Projecten in de ontwikkelingsfase of een reeds gerealiseerd project
 • Projecten die in gewone buurten en woongebouwen zijn of kunnen worden gerealiseerd. Projecten in de reguliere woningvoorraad of openbare ruimte, dus in principe open voor en te gebruiken door ‘iedereen’. Het gaat ons niet om projecten die zich richten op aanpassingen in een zorggebouw of zorgomgevinge
 • Projecten die zich richten op ontmoetingen tussen groepen mensen die elkaar normaal niet zo snel vinden. Het gaat ons niet om projecten die zich ‘alleen’ richten op ouderen of een mensen met een zorgvraag, maar zij moeten wel één van de groepen zijn waarvoor het project is bedoeld. We zoeken projecten die juist een menging van groepen stimuleren en mogelijk juist hierdoor een onverwachte combinatie van groepen mensen met verschillende achtergronden opleveren. 
 • Projecten die op initiatief van de gebruikers, dan wel minstens één van de groepen gebruikers tot stand zijn gekomen. Of waar de gebruikers aantoonbaar van begin af aan bij betrokken zijn.  
 • Projecten zijn zo ingericht dat ze zich richten op meer dan eenmalig ontmoeten.
 • Pré: projecten moeten qua materialen bijdragen aan circulariteit door slimmer gebruik van materialen, het verlengen van de levensduur van producten of materialen of door nuttige toepassing van materialen.  

Bij de beoordeling let de jury daarnaast op de volgende criteria:  

 • Inspirerend project; het project biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie. Het geeft energie en mensen kunnen het project voor zich zien in hun eigen omgeving. 
 • Effectief project; het project draagt bij aan het voorkómen of tegengaan van eenzaamheid, biedt ruimte voor ontmoetingen die inclusie bevorderen. Hierover moet minimaal enige bewijslast beschikbaar zijn. 
 • Bij een gerealiseerd project  verwachten wij een onderbouwing middels storytelling en aantoonbare bewijslast. 
 • Bij een project in de ontwikkelingsfase is dat een theoretische onderbouwing van de effectiviteit. Een verhaal op basis van voorbeelden elders waaruit het aannemelijk te maken is dat het project ontmoeting bevordert. 
 • Haalbaar project: het project kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en is voldoende uitgewerkt om met fondsen en mogelijke andere financiers in gesprek te gaan. 

 

 

 

Actievoorwaarden

Hieronder staan de actievoorwaarden. Het is belangrijk dat deelnemers akkoord gaan met deze voorwaarden. Ze luiden als volgt: 

 • De award  is een initiatief van ZorgSaamWonen (Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle) in samenwerking met ministerie van VWS/Een tegen eenzaamheid, Woonzorg Nederland en Gemeente Rotterdam.
 • De prijsvraag loop van 8 juni tot en met 1 september 2023
 • Inzenden kan van 8 juni 2023 tot en met 1 september 2023 tot 24.00 uur.   
 • Deelname staat open voor individuele burgers, groepen burgers, vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten, ontwikkelaars, woningcorporaties, non-profit-organisaties, profit-organisaties, hogescholen/ universiteiten, overheden en andere organisaties uit Nederland. 
 • Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar mogen deelnemen, mits ze toestemming hebben van hun ouders/verzorgers. Schriftelijke bevestiging ervan insturen bij deelname.  
 • Deelname aan de actie is kosteloos en verloopt in de eerste fase via de (actie)website
 • Er zijn twee prijzen te winnen: de publieksprijs en de juryprijs. 
 • Uiterlijk 30 september 2023 worden de drie genomineerden voor de publieksprijs bekendgemaakt. 
 • Uiterlijk 30 september bepaalt de jury de drie genomineerden van de juryprijs. 

 

 • Alle zes genomineerden dienen 4 oktober 2023 bereid en in staat te zijn om een 2-minuten-pitch te (laten) geven tijdens het Seminar ‘Ik zie je buiten’ van ZorgSaamWonen. Hiervoor ontvangen de genomineerden eenzelfde aanvullende instructie.  
 • Tijdens het Seminar ‘Ik zie je buiten’ kiest het aanwezige publiek onder de drie genomineerden de winnaar van de publieksprijs. Deze wordt bekendgemaakt tijdens het seminar ‘Ik zie je buiten’.   
 • Tijdens het Seminar ‘Ik zie je buiten’ maakt de jury de winnaar van de juryprijs bekend. 
 • Beide winnaars worden geacht aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en een korte presentatie van hun project te (laten) geven tijdens het ZorgSaamWonen Congres 2024. 
 • In het digitaal ZorgSaamWonen magazine met publicatie najaar 2023 zal een feature over de winnaar(s)  en het winnende project gepubliceerd worden. De winnaars worden geacht zich na de prijsuitreiking beschikbaar te houden voor een interview en foto’s op locatie. 
 • ZorgSaamWonen stelt voor beide winnaars een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van: 
  • ZorgSaamWonen Award 2023
  • Een video van het project (voor eigen marketing doeleinden)
  • Een interview in het digitaal magazine van ZorgSaamWonen
  • Een adviesgesprek met expert en  
  • Het mogen presenteren van het winnende project door de winnaars tijdens het ZorgSaamWonen Congres 2024
 • De prijzen kunnen uitsluitend worden toegekend aan de winnaars. 

 

 • ZorgSaamWonen heeft het recht de ingediende projecten, namen van de indieners en bijgevoegde beelden openbaar te maken. 
 • ZorgSaamWonen heeft het recht inzendingen door te plaatsen op de eigen (actie)website of haar(actie)pagina op LinkedIn, Twitter of via andere kanalen. 
 • ZorgSaamWonen heeft het recht een inzending te weigeren of te verwijderen van haar (actie)website of eventuele actiepagina, LinkedIn, Twitter of derden verzoeken dit te doen. Dat gebeurt in ieder geval bij misbruik. Denk daarbij aan grof, beledigend, kwetsend, racistisch, bedreigend of anderszins ongeoorloofd taalgebruik. Over dit besluit wordt niet gecorrespondeerd. 
 • ZorgSaamWonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze award voortvloeiende schade en verleent geen garantie op de te verstrekken prijs.
 • ZorgSaamWonen behoudt zich het recht voor om de award te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.  
 • ZorgSaamWonen behandelt persoonsgegevens met zorg en treft passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Op deze verwerking zijn de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
 • Over de uitslag van deze award kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Eventuele vragen over deze actie kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@zorgsaamwonen.nl.