ZorgSaamWonen Award 2022 - Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 2022

Het wedstrijdreglement voor de ZorgSaamWonen Award 2022 bestaat uit onderstaande beoordelingscriteria en actievoorwaarden.

 

Beoordelingscriteria Prijsvraag “Buurtroutes- plekken voor ontmoeting” 2022

Bij de inzending en beoordeling van de ingediende activiteiten let de jury op een aantal punten. Lees deze goed door, want als jouw inspirerende idee aansluit op deze criteria, maakt je meer kans op de prijs!

Voor de Award zijn we op zoek naar:

 • Een inspirerend en vernieuwend idee voor het ontwerp en de inrichting van wijken en buurten. Een idee waarbij de fysieke omgeving de ontmoeting stimuleert. Hoe creëer je in een buurt routes als plekken voor ontmoeting?
 • Een idee wat ook op andere plekken kan worden toegepast. Zoals bijvoorbeeld de Kwiekroutes die inmiddels in meerdere gemeenten aanwezig zijn. 
 • Ideeën in de openbaar toegankelijke woonomgeving.
 • Ideeën in een zorgomgeving passen in de award als die omgeving ook toegankelijk is voor buurtbewoners.
 • Ideeën waar ‘fysieke ingrepen’ een expliciete, betekenisvolle en aantoonbare bijdrage leveren aan het voorkomen of tegengaan van eenzaamheid. Met deze Award richten we ons op ideeën over hoe de fysieke omgeving ontmoeting met en door buurtbewoners kan stimuleren. Welke fysieke elementen kun je gebruiken en verbinden om ontmoeting te stimuleren.
 • Het idee hoeft niet specifiek gericht te zijn op ouderen of mensen met een zorgvraag, maar ze moeten wel één van de groepen zijn waar het project voor bedoeld is. Een kinder-buurtroute valt bijvoorbeeld buiten de scoop van de Award. Een buurtroute die het contact tussen generaties bevordert past er wel in.

 

Bij de beoordeling let de jury op de volgende criteria:

Inspirerend idee ook voor andere buurten; het idee biedt nieuwe inzichten, zet aan tot nadenken en/of actie in buurten. Het geeft energie en mensen kunnen het idee voor zich zien in hun eigen omgeving. Het idee is in deze vorm niet eerder toegepast.

Effectief idee; het idee draagt bij aan het stimuleren van ontmoeting in de eigen woonomgeving.

Haalbaar idee: het idee kan binnen een jaar op een locatie gerealiseerd worden en het idee is voldoende uitgewerkt om met fondsen en mogelijke andere financiers in gesprek te gaan.

 

Actievoorwaarden

Hieronder staan de actievoorwaarden. Het is belangrijk dat je akkoord gaat met deze voorwaarden; er staat bijvoorbeeld in dat we ingediende activiteiten openbaar zullen maken.

 • De prijsvraag is een initiatief van ZorgSaamWonen (Schrevenweg 3, 8024 HB Zwolle) in samenwerking met eentegeneenzaamheid.nl.
 • De prijsvraag loopt van 27 juni 2022 tot 12 september. 
 • Inzenden kan van 27 juni 2022 tot en met 12 september 2022 middernacht.  
 • Deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar mogen alleen meedoen met toestemming van hun ouders/verzorgers. 
 • Deelname aan de actie is kosteloos en verloopt in de eerste fase via de (actie)website. 
 • Uiterlijk eind september 2022 maakt de jury de drie genomineerden bekend.  Uiterlijk eind september 2022 worden de drie genomineerden voor de publieksprijs bekend gemaakt.

 

 • Alle zes genomineerden dienen op 3 oktober bereid en in staat te zijn om een 1-minuut-pitch te geven tijdens het Seminar Eenzaamheid en wonen. 
 • Tijdens het Seminar Eenzaamheid en wonen kiest het aanwezige publiek onder de drie genomineerden de winnaar van de publieksprijs.
 • Tijdens het Seminar Eenzaamheid en wonen maakt de jury de winnaar van de juryprijs bekend. 
 • Beide winnaars wordt geacht aanwezig te zijn en een korte presentatie van hun project te geven tijdens het ZorgSaamWonen Congres. 
 • In het digitaal ZorgSaamWonen magazine met publicatie begin oktober zal een feature over de winnaar gepubliceerd worden. De winnaar wordt daarom geacht zich na de prijsuitreiking beschikbaar te houden voor een interview en foto’s op locatie. 
 • ZorgSaamWonen stelt voor beide winnaars een prijs beschikbaar. De prijs wordt uitgekeerd in de vorm van: ZorgSaamWonen Award 2022. Financiele en praktische ondersteuning, een interview in het digitaal magazine van ZorgSaamWonenen de twee winnaars mogen hun idee promoten via het platform van ZorgSaamWonen.

 

 • De kosten die vooraf gemaakt worden bij de ontwikkeling van het idee tot inzending, komen niet in aanmerking voor financiering vanuit de prijs van de Award.
 • ZorgSaamWonen heeft het recht de ingediende activiteiten, namen van de indieners en bijgevoegde beelden openbaar te maken.
 • ZorgSaamWonen heeft het recht inzendingen door te plaatsen op de eigen (actie)website of haar(actie)pagina op LinkedIn, Twitter of via andere kanalen. 

 

 • ZorgSaamWonen kan niet aansprakelijk worden gesteld en verleent geen garantie op de te verstrekken prijs. 
 • ZorgSaamWonen behoudt zich het recht voor om de prijsvraag te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 
 • ZorgSaamWonen behandelt persoonsgegevens met zorg en treft passende technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking. Op deze verwerking zijn de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.
 • Eventuele vragen over deze actie kunnen per e-mail worden gestuurd naar info@zorgsaamwonen.nl