Inspiratiedag Wooninitiatieven

oranjepark ermelo groter

Er komt steeds meer aandacht voor nieuwe wooninitiatieven. Toekomstige bewoners geven zelf vorm aan een nieuwe woonvorm. Dat kan samen met een woningcorporatie of als CPO of wooncoöperatie. Op deze dag richten we ons op de financiering van deze initiatieven én de praktische uitvoering zoals welke afspraken maak je met elkaar, hoe regel je toewijzing en welke activiteiten organiseer je. Dit komt allemaal ter sprake op de Inspiratiedag Wooninitiatieven, die ZorgSaamWonen op 18 maart in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert. 

Lees het artikel met verslag van de Inspiratiedag Wooninitiatieven >>

rvo logo

Bewoners vertellen hoe zij hun project hebben gerealiseerd en hoe zij zorgen voor een levendige gemeenschap. Uiteenlopende initiatieven komen aan het woord; o.a. een woongemeenschap van ouderen, een meergeneratiehof, een burgerinitiatief dat zelf een woonstichting begon, een duurzaam vriendenerf en een CPO project met sociale huur en een belangrijke functie in de wijk. De RVO vertelt over de ervaringen met de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg en in verschillende ronde tafels gaan we in op de financiering van projecten en de afspraken die bewoners maken voor een prettig leefklimaat.

Programma
12.45 uur - Inloop + netwerken

Onze digitale netwerktool staat voor je open. Ga speeddaten met een andere deelnemer of nodig een aantal deelnemers uit voor een groepsgesprek. 

13.00 uur - Welkom door dagvoorzitter Daniëlle Harkes, platform ZorgSaamWonen
In gesprek met deelnemers en Angelique Baart de la Faille innovatiemanager bij de Rabobank over woonwensen, woonconcepten en verhuisbereidheid van senioren. Aan de hand van recent onderzoek van de Rabobank onder senioren kijken we naar de ontwikkelingen rond gemeenschappelijk wonen.

rere danielle harkes
Angelique Baart   Daniëlle Harkes
de la Faile 
13.20 uur - Eerste ronde parallelsessies  
In de inspiratiesessies komen bewoners/initiatiefnemers van woonprojecten aan het woord en krijg je informatie over instrumenten die het ontwikkelproces van wooninitiatieven ondersteunen.  Maak een keuze voor één sessie of loop even (digitaal) binnen bij de sessies van je keuze.

Businesscase Jasper Klapwijk (Platform31)j
Hoe stel je een sluitende businesscase op waarmee banken en andere financiers bereid zijn in te stappen in jouw initiatief? Samen met een koplopersgroep van wooninitiatieven en corporaties ontwikkelde Jasper Klapwijk voor Platform31 een aantal voorbeeld businesscases. In deze sessie licht Jasper de ontwikkelde businesscases toe. Dit doet hij samen met Annette Duivenvoorden (Platform31). 

Augustanahof en Broekmanhuis Amsterdam, Katja de Winter (Ponec De Winter)katja
Architect Katja de Winter (Ponec de Winter) was intensief betrokken bij de ontwikkeling van twee woongemeenschappen in Amsterdam. In beide wonen ouderen en jongeren samen. Hoe kun je bijdragen aan het ontstaan van een actieve gemeenschap, van waaruit ook activiteiten met de buurt plaatsvinden?

Vriendenerf Olst, Jaap Wiegers (bewoner) Alfons Ganzevles (Gemeente Olst-Wijhe)
Vriendenerf is een kleinschalig duurzaam CPO-project van twaalf koopwoningen voor actieve vijftigplussers, diverse gemeenschappelijke voorzieningen en een grote tuin. Jaap Wiegers, bewoner van het Vriendenerf en Alfons Ganzevles van de gemeente Olst-Wijhe vertellen over de ontwikkeling van het project en de ervaringen met het wonen op een vriendenerf.

jaap
   alfons
Jaap Wiegers      Alfons Ganzevles

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, Frank van der Voort (RVO)
Om het langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken zijn er meer woonvormen nodig. 
Om initiatiefnemers/bewoners en sociaal ondernemers te helpen met de financiering  heeft het ministerie van VWS in het kader van het programma Langer Thuis de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) in april 2019 in het leven geroepen De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Frank van der Voort is nauw betrokken bij de uitvoering. Hij gaat in op de stand van zaken en geeft tips en adviezen. De Ózzen Hôf in Horst deed een aanvraag bij de Stimuleringsregeling. Huub van Berlo, één van de initiatiefnemers vertelt over de plannen voor een woonhofje met 8 levensloopbestendige, duurzame huizen en een gemeenschappelijke tuin en huiskamer.  

trtr   erer
Frank van der        Huub van 
Voort                      Berlo
14.05 uur - Tweede ronde parallelsessies

 F.A.S.T tool, Dort Spierings (HAN)
 Hoe breng je de maatschappelijke en financiële meerwaarde van collectieve woonvormen in beeld? Studenten van   de HAN ontwikkelde daar de F.A.S.T. tool voor. Dat staat voor Financiële, Arena, Samenvatting en Toelichting en maakt gebruik van bestaande praktisch uitvoerbare instrumenten voor effectmeting zoals MKBA, effectenarena en  effectencalculator. Dort Spierings, begeleider van de studenten licht de tool toe, samen met Bernard Smits en studenten Maarten Murre en Marit Copray.

ee
      gfgf      ere       rere
Dort Spierings                                 Bernard Smits                  Maarten Murre                         Marit Copray

Haag & Hof en Het Lokaal Houten, Margrieta Haan (foto) en Gerben Kamphorst (initiatiefnemers)
en Peter Kranenborg (Bolton Groep)

Op de plek van een voormalige basisschool ontwikkelden bewoners een duurzaam woonproject met 20 levensloopbestendige woningen voor senioren én gezinnen. De kers op de taart is Het Lokaal met huiskamer en keuken voor en door de buurt en met twee sociale short-stay appartementen. Gerben Kamphorst en Magrieta Haan vertellen over dit geslaagde project. Peter Kranenborg van Bolton Groep refelecteert als bouwer/ontwikkelaar op het proces met betrokken inwoners. Deze sessie geeft inzicht over de leerpunten van Haag&Hof en stimuleert gemeenten om creatiever met hun grondbeleid en bewonersinitiatieven om te gaan. 


peter erer gerben kamphorst
Peter Kranenborg       Margrieta Haan       Gerben Kamphorst

Akropolistoren, Ivy George (bewoner)rtr
De Akropolistoren in Amsterdam is ontstaan door een initiatief van burgers en in 2017 opgeleverd. De Toren biedt onderdak aan een humanistische woongemeenschap voor 55-plussers. Van de 86 woningen is de helft sociale huur, de andere helft vrije sector huurwoningen. Hoe hebben zij hun initiatief gerealiseerd? Wat zijn hun ervaringen tot nu toe? Hoe betrekken ze de buurt bij hun woongemeenschap? En hoe houden ze het gezellig met elkaar? De bewoners vertellen hier meer over!

Knarrenhof - Peter Prak (Stichting Knarrenhof)ere
Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Het is een gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. De eerste hofjes verrezen in Zwolle en Hardenberg. Momenteel wordt druk gebouwd in Gouda, Zutphen, Hasselt, Zeewolde, Ridderkerk, Emmen en Oldenzaal. Peter Prak voorvechter én projectmaker vanaf het eerste uur, vertelt over de lessen die hij opdeed bij het uit de grond trekken van projecten in het hele land.

14.45 uur - Pauze en netwerken
Onze digitale netwerktool staat voor je open. Ga speeddaten met een andere deelnemer of nodig een aantal deelnemers uit voor een groepsgesprek.

15.05 uur - Rondetafel Financiering Wooninitiatieven 
In de ronde tafel gaan we in op kansen en belemmering in de financiering van wooninitiatieven. Er zijn een aantal grote hobbels voor nieuwe initiatieven. Het vinden van een locatie is een belangrijke maar ook het rondkrijgen van de financiering valt niet mee.  Jan Snijders van Woonstichting Nu voor Straks vertelt hoe het in Austerlitz lukte om als bewonersinitiatief zorgwoningen voor het dorp te bouwen. Hij richtte er een eigen woonstichting voor op. Jasper Klapwijk  (Platform31) gaat in op de businesscases voor wooninitiatieven die hij ontwikkelde voor Platform31. Aart Cooiman (Rabobank) senior sectorspecialist Bouw en Vastgoed gaat in op de bancaire (on)mogelijkheden van de financiering van wooninitiatieven en welke innovaties daarbij kunnen helpen. Frank van der Voort senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland licht toe hoe de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg bij kan dragen om projecten vlot te trekken.  De sprekers gaan in op vragen van de deelnemers en we dagen de sprekers uit om met hun beste tips te komen.

ere       trtr      frank      aart
Jan Snijders                           Jasper Klapwijk    Frank v.d. Voort            Aart Cooiman

15.50 uur - Cafés 
Ga in gesprek met... 
Neem deel aan het gesprek door je camera en microfoon te delen en stel je vragen rechtstreeks aan de sprekers.

Café Stimuleringsregeling Wonen en Zorg, Frank van der Voortfrank rvo
Stel je vragen over de Stimuleringsregeling en overleg met Frank over de stappen die nodig zijn in de verschillende fases van een project. In 2021 geeft de RVO extra aandacht aan  de planontwikkelingfase en de leningen bij deze fase.

Café Reilen en zeilen van een wooninitiatief, bewoners Akropolistoren, Oosterburen en Haag&Hof
Stel je vragen over het leven in een woonvorm met meer gemeenschappelijkheid. Hoe regel je de toelating, wat doe je samen en wat juist niet, hoe zorg je voor een prettig leefklimaat, welke activiteiten organiseer je? Bewoners van drie verschillende woonprojecten geven antwoord vanuit de praktijk.

Cafe van idee naar haalbaar plan, Gerben Kamphorst

Stel je vragen over het haalbaar maken van je initiatief. Hoe kom je van idee tot haalbaar plan, een locatie en goede afspraken? Anders gezegd: hoe baan je als initiatiefnemer je weg door de jungle van vastgoedontwikkeling? Gerben Kamphorst (van Genoeg Ruimte) heeft jarenlang gewerkt voor gemeentelijke grondbedrijven, heeft zelf enkele inwonersinitiatieven gedaan en werkt als procesbegeleider om inwonersinitiatieven te helpen.

16.30 uur - Afsluiting Inspiratiedag door de dagvoorzitter; netwerkfunctie open tot 17.00 uur. Lees het artikel met verslag van de Inspiratiedag Wooninitiatieven >>