Kamerbrief over voortgang programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

kamerbrief

Vorig jaar heeft het ministerie van VWS het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gestart. Hoe staat het ermee? Wat is er tot nu toe gebeurd? De minister schrijft In de voortgangsbrief aan Tweede kamer over de stand van zaken. Zij stuurde de brief op 22 december 2023.

Naast het WOZO zijn er meerdere activiteiten de landelijke overheid heeft uitgezet om de vergrijzing op te vangen. Zo is er het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ).
Inmiddels zijn er 37 partijen bij WOZO aangesloten. Het programma bevat vijf actielijnen: 

 1. Samen vitaal ouder worden
 2. Sterke basiszorg voor ouderen
 3. Passende Wlz zorg
 4. Wonen en zorg voor ouderen
 5. Arbeidsmarkt en innovatie

De belangrijkste punten uit de voortgangsbrief:

Actielijn 1 bevordert dat mensen samen vitaal oud kunnen worden, in een omgeving die aansluit op hun behoeften. Het gaat hierbij om mensen te stimuleren om eerder na te denken over later, het samenwonen tussen jong en oud te stimuleren en in te zetten op kennisontwikkeling en opschaling van het toepassen van reablement.

 • ZonMw in 2023 gestart met het programma Reablement, gericht op het ophalen, bundelen, ontwikkelen en delen van kennis en ervaring uit de praktijk
 • Dit jaar is de subsidieregeling intergenerationeel wonen opengesteld. Vanaf 2 januari 2024 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen. ZorgSaamWonen heeft in opdracht van het ministerie een inspiratiegids met voorbeelden van resultaten.
 • Het Adviesteam Mantelzorg heeft 75 pilots bij gemeenten ondersteund bij het inrichten van het mantelzorgbeleid. Het eindrapport over de resultaten is beschikbaar.
 • De SER  stelt dit jaar een advies op over de combinatie van werk en mantelzorg. 
 • De bestaande campagne “Praat vandaag over morgen”, over bewustwording, wordt opgeschaald.
 • KBO-Brabant, KBO Limburg, KBO-Overijssel en KBO Zeeland starten dit jaar het initiatief ‘Senioren Zelf aan Zet - Van vergrijzingsangst naar samenredzaamheid en draagvlak!’ om met senioren de dialoog aan te gaan
 • ‘Ouderworden2040’  wordt voortgezet

Actielijn 2 bevordert goede samenwerking binnen de zorg en het sociaal domein en richt zich op het versterken van de organisatiegraad in de eerste lijn

 • De visie op eerstelijnszorg en de bijbehorende veranderstrategie en routekaart zijn eind november 2023 in concept afgerond. 
 • In meerdere regio’s en wijken geven zorgaanbieders invulling aan de afspraken over de invoering van herkenbare en aanspreekbare (H&A) teams wijkverpleging.
 • De Handreiking kwetsbare ouderen thuis wordt herijkt en verder geïmplementeerd

Actielijn 3: De doelstelling van actielijn 3 is om op adequate wijze in te spelen op de groeiende zorgvraag van ouderen die een beroep doen op de Wlz. Hierbij gaat het om het definiëren en leveren van passende zorg in de Wlz. 

 • Domeinoverstijgende (DOS) projecten langdurige zorg worden uitgebreid. Het gaat hierbij onder andere om  inzet van een zorgarrangeur die gezamenlijke intake van Wmo en wijkverpleging op zich neemt en ook de verbinding met welzijnsactiviteiten legt. 
 • Het kennisprogramma Waardigheid en Trots ondersteunt zorgaanbieders in de transitie zoals bedoeld in WOZO. De voortgangsrapportage van dit kennisprogramma is beschikbaar. 

Actielijn 4 heeft als doel om samen met het ministerie van BZK voldoende woonruimte voor ouderen te realiseren. De doelstelling is om van de 900.000 woningen die tot en met 2030 gebouwd worden, er minstens 290.000 woningen voor ouderen te maken (nultredenwoningen: 170.000, geclusterde woningen: 80.000 en zorggeschikte woningen: 40.000).

 • Gemeenten en de provincies sluiten Woondeals met afspraken over aantallen benodigde woningen voor ouderen per gemeente, afspraken over het inpassen van die benodigde aantallen in de bouwprogrammering en de manier waarop zicht wordt gehouden op de planvorming en uitvoering van deze bouwopgave. Het Aanjaagteam Wonen Welzijn en Zorg voor Ouderen helpt partijen hierbij.
 • Er is een Stimuleringsregeling zorggeschikte woningen in het leven geroepen. In totaal is de komende jaren maximaal € 312 miljoen euro beschikbaar. 
 • Er is een Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte in Ouderenhuisvesting. Bij de 2e tranche in 2023 waren er 212 aanvragen en is het beschikbare budget € 26 miljoen overschreden.
 • Er zullen in de komende jaren 5.800 extra verpleeghuisplekken beschikbaar komen. 
 • Conceptueel Bouwen: er wordt verkend of (standaard) concepten voor ouderenhuisvesting kunnen worden ontwikkeld. 
 • In NZa-verband wordt gekeken naar drie onderdelen van de nhc-systematiek (normatieve huisvestingscomponent), te weten: de normen voor de bouw, de verwerking van de huursituatie ten opzichte van eigendomssituaties in de systematiek en de correcte verwerking van gewijzigde regelgeving (bouwbesluit/duurzaamheid).

Actielijn 5 gaat over de transitie naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt die nodig is om betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor ouderen in de toekomst te waarborgen.

 • Er komt in 2024 weer een Slimme Zorg Estafette in 2024  
 • Er komt een Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT) als opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)  .

Voor de zomer van 2024 komt er een nieuwe voortgangsbrief. Je kunt hier de voortgangsbrief en bijlagen downloaden via tweedekamer.nl.
 

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

De best gelezen artikelen van ZorgSaamWonen van het eerste half jaar
23 juli 2024

Het is zomer en dat betekent dat het eerste half jaar van 2024 er alweer op zit. Wij vroegen ons af: "Welke…

Lees Verder »
Gezamenlijk en naar elkaar omkijken binnen wooncomplexen voor ouderen
27 juni 2024

Sinds een aantal jaren is het gangbaar beleid in Nederland dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.…

Lees Verder »
Voortgang programma Wonen en zorg voor ouderen
19 juni 2024

In het programma Wonen en zorg voor ouderen dat in 2022 startte werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en…

Lees Verder »
Waardevast beleggen in zorggeschikte woningen
19 juni 2024

De vergrijzing is een onmiskenbare realiteit met vérstrekkende gevolgen voor de vraag naar geschikte…

Lees Verder »
Een vitale samenleving begint in de wijk
6 juni 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Lokale woonlandschappen voor leefbare steden
4 juni 2024

Donderdag 20 juni vindt het gloednieuwe Blue Zone Festival Plaats in Zwolle met voorafgaand, op 19 juni, het…

Lees Verder »
Dementievriendelijke buitenruimtes in Wijk bij Duurstede
3 juni 2024

Wijk bij Duurstede is een ‘gecertificeerde’ dementievriendelijke gemeente. Dat wil…

Lees Verder »
Rabobank organiseert dialoogsessie rond Toekomstbestendig wonen. Kom in actie!
8 mei 2024

Er zijn ruim 400.000 geschikte woningen voor ouderen extra nodig tot 2040. De opgave aan geschikte…

Lees Verder »
10 trends voor woningmarkt en leefomgeving voor 2024
5 januari 2024

Benut het momentum en doe radicaal concessies

De brede volkshuisvesting staat in het midden van de…

Lees Verder »
Toekomstbestendig wonen in Gelderland-Zuid
2 januari 2024

Leren van het verleden, samen bouwen en zorgen voor morgen

Rabobank, partner van ZorgSaamWonen,…

Lees Verder »
Visie op woon- en zorgbehoeften in Sittard-Geleen
23 november 2023

“Als je bouwt voor een bepaalde doelgroep, bouw het dan ook gelijk ‘zorggeschikt’”…

Lees Verder »
Staedion zet vol in op passende woningen voor ouderen
21 november 2023

Met de Haagse woningcorporatie Staedion verwelkomt ZorgSaamWonen een nieuwe partner en grote speler in het…

Lees Verder »
"Hier ben je nooit alleen"
2 november 2023

Bewoners van Iraanse woongroep wonen eindelijk samen

Het was een lang gekoesterde wens van Shahnaz…

Lees Verder »
Co-creatie in de Noordzijde
31 oktober 2023

We zijn eind augustus in Emmeloord geweest voor een bezoek aan het kersverse complex Noordzijde van…

Lees Verder »
Interieurs met een grote dosis huiselijkheid
12 oktober 2023

Het onlangs verbouwde 'Wij zijn Zuiderschans'; in 's-Hertogenbosch blijft de aandacht trekken. Naast het…

Lees Verder »
Toegankelijkheid loont
2 oktober 2023

Maandag 2 oktober gaat de Week van de Toegankelijkheid 2023 officieel van start. Ook dit jaar zit de Week weer…

Lees Verder »
Zelf aan de slag om de buurt te verbeteren
26 september 2023

Evelien Kelfkens van de Leyden Academy on Vitality and Ageing deed onderzoek naar Zorg voor de buurtvisites met…

Lees Verder »
Nominaties ZorgSaamWonen Award 2023 bekend!
25 september 2023

De stemmen zijn geteld en het juryberaad is geweest. De zes genomineerden voor de ZorgSaamWonen Award 2023 zijn…

Lees Verder »
Stimuleringsregeling voor Zorggeschikte Woningen (SZGW)
19 september 2023

In Nederland is er een groeiende behoefte aan woningen die geschikt zijn voor mensen met een zorgbehoefte, maar…

Lees Verder »
‘Geworteld wonen’ in Rijswijk, geslaagd duurzaam CPO-project
18 september 2023

Ja, het was soms slikken en ja, het duurde ruim vijf jaar van idee tot oplevering, maar nu groeit en bloeit er…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.