Voortgangsrapportage Wonen en Ouderen

Foto: Shutterstock.com

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft 27 juni 2023 een voortgangsrapportage naar de Tweede kamer gestuurd. 

ZorgSaamWonen zet de belangrijkste punten op een rij:

 • Door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en ouderen te voorzien van informatie over mogelijke doorstroomwoningen moet er passende woonruimte voor ouderen komen. De opgave: er komen 290.000 extra woningen voor ouderen waarvan 170.000 zogeheten nultredenwoningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen.
 • In de gesloten woondeals is afgesproken om de woningbouwopgave voor ouderen in 2023 uit te werken in de lokale en regionale woningbouwprogrammering van gemeenten.
 • Provincies faciliteren deze samenwerking regionaal en zorgen voor aansluiting op de regionale woondeals en versnellingstafels.
 • Om knelpunten in de bouwopgave voor ouderen weg te nemen biedt het Rijk diverse financiële regelingen:
  1. De stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).
  2. Stimuleringsregeling Wonen en zorg om bewonersinitiatieven en sociale ondernemers te helpen bij het opzetten van een nieuwe woonvorm voor ouderen. De regeling zal in de tweede helft van 2023 worden geëvalueerd.
  3. Er komt een stimuleringsregeling zorggeschikte woningen. Deze regeling moet een stimulans geven aan de bouw van 20.000 geclusterde zorggeschikte woningen in het sociale segment. De regeling wordt in september opengesteld.
  4. Voor de zomer komt er een subsidieregeling intergenerationeel wonen, om het samenwonen tussen jong en oud te stimuleren.
 • Er ligt een wetsvoorstel versterking regie op de volkshuisvesting waarin staat dat:

- Gemeenten vanaf 2026 verplicht een volkshuisvestingsprogramma moeten opstellen, waar de woonzorgvisie voor aandachtsgroepen en ouderen in opgaat.
- Gemeenten krijgen vanaf 2026 ook de verplichting om, naast woningcorporaties en huurdersorganisaties, ook relevante zorgpartijen te betrekken bij het opstellen van lokale prestatieafspraken.
- De inwerkingtreding van de wet versterking regie op de volkshuisvesting is voorzien in 2024.

 • Er komt na de zomer één centraal loket (bij de VNG) voor gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties met allerhande vragen over de huisvesting van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.
 • Verder is er het Aanjaagteam Wonen, Welzijn, Zorg voor ouderen (om lokale en regionale partijen te ondersteunen bij de bouwopgave voor ouderen, zij verzorgt (bestuurlijke) procesbegeleiding, netwerkvorming en inhoudelijke begeleiding bij de totstandkoming van regionale afspraken). En het Expertteam Huisvesting Aandachtsgroepen (voor hulp en ondersteuning bij het maken en uitvoeren van regionale woonzorgvisies voor aandachtsgroepen en ouderen). 
 • Er vindt een verkenning plaats met ontwikkelaars over financiële drempels voor het bouwen van gemeenschappelijke woonvormen in met name het middensegment. Na de zomer worden de uitkomsten gedeeld.
 • Platform31 is momenteel bezig met het opstellen van een toolkit met doorstromingsinstrumenten voor gemeenten.
 • Er komt een centraal informatiepunt voor senioren, bijvoorbeeld ondersteund met een website en app, waarin fijn en geschikt wonen centraal staat. Ook komt er een informatiecampagne.
 • De Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (woningcorporatie SOR), Platform31 en de provincie Zuid-Holland starten een experiment over woningdelen voor ouderen.
 • Er komt na de zomer een handreiking geclusterde woonvormen.

Lees meer over de voortgang Wonen en Ouderen. 

Download de kamerbrief met bijlagen.

Ook interessant / voor u geselecteerd

Goud voor mekaar: eerste woongemeenschap in zicht!
29 februari 2024

‘Zo Willen Wij Wonen’ is een netwerk van wooninitiatieven in Groningen die kennis…

Lees Verder »
Woonvormen senioren Zuid-Holland (SRW), subsidie
19 februari 2024

Alle gemeenten in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling…

Lees Verder »
DEEL deelt kennis over empathisch wonen in projectvideo en podcasts
15 februari 2024

DEEL is een afkorting voor Dutch Empathic Environment Livinglabs. Het is een initiatief van prof.dr.ir. Masi…

Lees Verder »
'Ruimte voor mensen, dat is wat ons typeert'
12 februari 2024

Met INBO sluit een partner aan bij het platform ZorgSaamWonen die het werkveld mede vormgeeft. Want wie kent…

Lees Verder »
Wonen met Meer, een zorg minder
7 februari 2024

Er ontstaat een enorm gat tussen thuis wonen en het verpleeghuis. Dat dacht Bart Bijlsma in 2014 meteen toen…

Lees Verder »
Woonwijk Kloostervelden: Een thuis voor iedereen!
24 januari 2024

Projectleider Hilke Huysinga, ambassadeur van Kloostervelden blikt in deze column terug op hoe voor…

Lees Verder »
Stadsveteraan 020, voedingsbodem voor een vitale leefgemeenschap
22 december 2023

Op 30 november was het eindelijk zover. We gaan naar de Stadsveteraan 020! Nadat de excursie begin november was…

Lees Verder »
Op weg naar een concrete en strategisch haalbare transformatiekalender
21 december 2023

Wordt 2024 het jaar van de oplossingen voor nieuwbouw?  

De opgave is inmiddels bekend: er is tot 2040…

Lees Verder »
Amandelpark in Zeist verbindt kwetsbare mensen met natuur én samenleving
15 december 2023

In Zeist ontwikkelt HevoFame in samenwerking met zorggroep Charim een nieuw, toekomstgericht woonconcept voor…

Lees Verder »
Samenwonen: het verhaal van Wooncoöperatie De Warren
29 november 2023

Er is een documentaire gemaakt over Wooncoöperatie De Warren in Amsterdam. De film begint bij KONIJN, een…

Lees Verder »
ORKZ: een samenleving in de stad
8 november 2023

Ooit gedacht dat je een popconcert kon bijwonen in een ziekenhuis en er ook naar de film kon gaan? In het ORKZ…

Lees Verder »
Samen werken aan woonplekken waar ontmoeting centraal staat
7 november 2023

We hebben te maken met een dubbele vergrijzing, zoals het zo mooi heet. Niet alleen neemt het aandeel van…

Lees Verder »
Woningsplitsing door woningcorporaties in de praktijk
19 september 2023

Het splitsen van woningen draagt bij aan het oplossen van het woningtekort. In de nieuwe publicatie van…

Lees Verder »
Vernieuwend zorgconcept biedt verzorgingshuis weer toekomst
28 augustus 2023

Hoe verbouw je een verzorgingshuis, zodat het voldoet aan de wensen en eisen die tegenwoordig en in de toekomst…

Lees Verder »
Kennisagenda Woongemeenschap 50-plus
17 augustus 2023

De Landelijke Vereniging van Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO) zag een lacune tussen de kennis die…

Lees Verder »
Woongemeenschappen over de grens
3 augustus 2023

ZorgSaamWonen bezoekt regelmatig woongemeenschappen in Nederland en maakt daar vervolgens een mooie…

Lees Verder »
Ideaal wonen in een duurzame meergeneratie woongemeenschap
2 augustus 2023

Eind 2021 sprak ZorgSaamWonen met Elma Borcheld-Nillesen over haar plannen om in de Woongaard in het Zeeuwse…

Lees Verder »
Samen komen we er wel
28 juli 2023

Over mensen, bouwstenen, samenwerken en volhoudbaarheid
 

Lees Verder »
Wozoco De Zes Molens draait door
25 juli 2023

Hoe is het nu met Woonzorgcomplex De Zes Molens in Hoornaar? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we…

Lees Verder »
De Maarle: wonen voor gevorderden in Cuijk
12 juli 2023

Het vergroten van hun levensgeluk en samen ouder worden. Dat is wat Ria en Olga wilden toen ze elkaar in 2018…

Lees Verder »